Pozvánka na valnou hromadu Společnosti 20.01.215

12.12.2014 00:00

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti CERINIAFE, a.s.

 

Společnost CERINIAFE, a.s., se sídlem Za Zahradami 387/17, 109 00 Praha 10, IČ: 247 56 393, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16608 („Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 20. ledna 2015 v 10:00 hod. v notářské kanceláři notářky Mgr. Šárky Zwierzynové, na adrese Opletalova 1535/4, 110 00  Praha 1.

 

Program řádné valné hromady Společnosti:

1.                  Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady

2.                  Změna stanov Společnosti a podřízení se ZOK

3.                  Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 13. ledna 2015. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 1. pořadu jednání:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

 Zdůvodnění návrhu: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 2. pořadu jednání:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti ve znění návrhu stanov vyhotoveném ke dni 12. prosince 2014 a o podřízení se ZOK.

Zdůvodnění návrhu: Důvod změny stanov Společnosti spočívá v podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku. Každý akcionář Společnosti má až do dne konání valné hromady Společnosti právo nahlédnout do návrhu změny stanov v sídle a na webových stránkách Společnosti www.ceriniafe.cz.

 

Představenstvo společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti CERINIAFE a.s. www.ceriniafe.cz, současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zároveň s tím, uveřejňuje představenstvo pozvánku na valnou hromadu v Obchodním věstníku a v celostátně distribuovaném deníku VALNEHROMADY.CZ, a to v souladu s článkem 9 odst. 3 stanov společnosti.

 

12. prosince 2014

 

 

Představenstvo společnosti CERINIAFE a.s.