Pozvánka 27.12.2016

27.12.2016 19:48

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti CERINIAFE, a.s.

 

Společnost CERINIAFE, a.s., se sídlem Za Zahradami 387/17, 109 00 Praha 10, IČ: 247 56 393, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16608 („Společnost“) svolává mimořádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 30. prosince  2016 v 10:00 hod. v sídle Společnosti.

Program řádné valné hromady Společnosti:

1.                  Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady

2.                  Odvolání člena představenstva

3.                  Volba nového člena představenstva

4.                  Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 23. prosince 2016. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 1. pořadu jednání:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

 Zdůvodnění návrhu: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 2. pořadu jednání:

Valná hromada rozhoduje o odvolání pana Alexeye Shmuleviche, nar. 25.3.1970, bytem: Astlova 3205/5, PSČ 150 00 Praha 5, Smíchov z  funkce člena představenstva .

Zdůvodnění návrhu: Důvodem je žádost pana  Alexeye Shmuleviche o odvolání z  funkce člena představenstva.

 

Návrh usnesení valné hromady k bodu 3. pořadu jednání:

Valná hromada rozhoduje o volbě pana Dmitrije Dovžika, nar. 4.5.1992, bytem: K Lesnu 168, Lhota, PSČ 277 14 Praha-východ do funkce člena představenstva.

Zdůvodnění návrhu: Dle odst. 2 článku 13. Stanov Společnosti Společnost má tři člena představenstva.

 

Představenstvo společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti CERINIAFE a.s. www.ceriniafe.cz, současně pozvánku zasílá akcionářům na elektronickou adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

 

27. prosince 2016

 

 

Představenstvo společnosti CERINIAFE a.s.